BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH

12-05-2023

BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH

 Nhằm thực hiện mục tiêu kiện toàn bộ máy quản trị để triển khai các chiến lược dài hạn của Tập đoàn. Ngày 18/01, Tập đoàn Sơn Hà Xanh chính thức bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Tân Phó Tổng giám đốc sẽ hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc điều hành và tổ chức hoạt động sản xuất và cung ứng của Tập đoàn theo quy định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và theo quy định hiện hành của pháp luật. Đồng thời Phó Tổng giám đốc sẽ thay mặt Tổng giám đốc phụ trách điều hành và quản lý trong các lĩnh vực được phân công dưới sự chỉ đạo của Tổng giám đốc.

Với sự tin tưởng của Hội đồng quản trị và kinh nghiệm nhiều năm gắn bó, kính chúc ông luôn phát huy những thế mạnh trong công tác chuyên môn và góp phần đưa Sơn Hà Xanh ngày một phát triển hơn nữa trong chặng đường sắp tới.